Regulamin Turniej Piłki Nożnej HalowejREGULAMIN  TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN "20 lat razem"

I. ORGANIZATORZY  TURNIEJU


- Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna

II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rozgrywki maja charakter amatorski. W turnieju mogą zagrać również zawodnicy zrzeszeni (maksymalnie 3)

2. Liczba drużyn ograniczona i wynosi maksymalnie 12, decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zgłoszenie listy zawodników max 10 osób. Lista zawodników nie może być zmieniona w trakcie rozgrywek.

4. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników: imię i nazwisko oraz  adres e-mail i  nr telefonu (kontaktowy) do osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem.

5. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń drużyn - zgodnie z ogłoszeniem na stronie projektu (lub do wyczerpania limitu drużyn), zgłoszenia poprzez stronę internetową projektu turnieje20lat.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz powinien być wydrukowany i podpisany przez kapitana drużyny oraz dostarczony do organizatora zawodów (wraz z ew. poprawkami w składzie) przed rozpoczęciem pierwszego spotkania. Niekompletny formularz zgłoszeniowy (brak nazwisk zawodników  itp) powoduje wykluczenie drużyny z turnieju. 

6. Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami oraz obuwie przystosowane do gry w hali sportowej (zezwala się na używanie wyłącznie treningowego lub gimnastycznego obuwia płóciennego, z miękkiej skóry, z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału).  Zabrania się gry w obuwiu tzw "śniegówkach"

7. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność (organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wypadki, urazy powstałe podczas gry).

8.  Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki piłkarskie jest:

- Mariusz Busiek
- Zbyszek Biber

III. SYSTEM ROZGRYWEK


1. Turniej rozgrywany jest przez jeden dzień

2. W rozgrywkach uczestniczyć będzie  maksymalnie 12 zespołów, które swoje spotkanie będą rozgrywać w grupach (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)
3. Dobór drużyn grających w poszczególnych grupach następuje drogą losową.

4. Rozgrywki prowadzone są według systemu "każdy z każdym "(w poszczególnych grupach)

5. Po rozegraniu spotkań grupowych sporządzana jest tabela, w której uwzględniane są wyniki rozegranych spotkań ( szczegółowe zasady konstruowania tabeli zawarte są w  rozdziale IV niniejszego regulaminu).

6. Najlepsze drużyny z poszczególnych grup zagrają w spotkaniach półfinałowych

7. Zwycięzcy półfinałów zagrają w wielkim finale turnieju, a pokonani zagrają mecz o trzecie miejsce.

8. Mecze odbywać się będą w hali sportowej przy przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej na boisku na oznaczonym przez organizatora boisku z bramkami o wymiarach 5m x 2m.

IV. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE


1.  Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt. przegrana - 0 pkt ,walkower- 2 pkt.

2.  O kolejności zajętego miejsca w tabeli decydują:  punkty, mecz bezpośredni (między zainteresowanymi drużynami), różnica bramek, ilość strzelonych bramek (na plus).

3.  Zawody będą prowadzone przez dwóch sędziów.

4.  Czas gry w spotkaniach grupowych : Cały mecz trwa 2x8 minut (jednominutowa przerwa na zmianę stron) 

5.  Niestawienie się drużyny na placu gry do 5 min. po wyznaczonym czasie oznacza oddanie meczu walkowerem.

6.  Drużyna składa się z 5 graczy + bramkarz , razem 6. zawodników.

7.  Drużyna, aby przystąpić do meczu musi mieć co najmniej 4. graczy. Liczba graczy poniżej wymaganego minimum oznacza walkower dla drużyny przeciwnej.

8.  Zmiany zawodników są dozwolone w czasie przerwy w grze w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu.


9.
  Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 6 graczy. Za złą zmianę zawodnik może otrzymać żółtą kartkę

10.  Po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry z miejsca gdzie piłka opuściła pole gry. Przed każdym wznowieniu gry piłka ustawiana jest nieruchomo za linią boiska, a zawodnik broniący nie może znajdować się bliżej piłki niż 5 metry (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika.). W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim (nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu). Z autu piłkę można wznowić do gry podaniem po ziemi lub górą.

11.
  Rzuty z rogu według przepisów PZPN.

12.  W przypadku odbicia piłki od sufitu  - wznowienie gry rzutem pośrednim wykonywanym z linii bocznej boiska. Piłkę można wznowić do gry tylko i wyłącznie podaniem po ziemi, wznowienie piłki górą będzie skutkowało stratą piłki na rzecz przeciwnika.

13.  Czas na wznowienie gry max 5 sekundy od chwili ustawienia piłki nieruchomo.

14. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych, rożnych i autów wynosi 5m od piłki.

15. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.

16.  Faule akumulowane:

- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.

- począwszy od każdego szóstego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z odległości 12 m

- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 12 m

- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie

17. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

18.  Dotyczy gry z bramkarzem

- Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 s.

- Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie własnej połowy boiska.

- Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną częścią ciała powyżej kolan przez zawodnika swojej drużyny.

- Bramkarz nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką.

- Zawodnik po wznowieniu piłki przez bramkarza może odegrać do niego piłkę pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni

- Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób przepisów gry.

19.  Reszta przepisów zgodna z przepisami PZPN

20. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu nieszczęśliwych wypadków oraz ich skutków w czasie gry. Jednocześnie zaleca się kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

21. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

22.  Zabrania się pod groźba dyskwalifikacji zawodnika i drużyny, reprezentowanie przez jednego zawodnika dwóch lub więcej drużyn.

23. Zawodników obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry w hali sportowej (zezwala się na używanie wyłącznie treningowego lub gimnastycznego obuwia płóciennego, z miękkiej skóry, z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału).

V. KARY SĘDZIOWSKIE

Za niesportowe zachowanie, faule, wulgaryzmy, wszelkie objawy braku poszanowania innych uczestników, dyskusje z sędzia nieuprawnionych zawodników, sędziowie stosować będą następujące kary:

1.  Kary indywidualne – czasowe:

Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2  minut. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut – gracz ten pauzuje 1 mecz.

Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej ,przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu  rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy, krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora ,symulowanie kontuzji, faulu ,celowe opóźnianie gry przy wznowieniach, prowokacyjne zachowanie , podstawianie nogi, spowodowanie upadku , inne nie sportowe zachowanie

Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 1 spotkanie.

Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem co najmniej na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.

Sędzia spotkania ma prawo upomnieć (żółta kartką w konsekwencji, której karę 2 min. musi odbyć wyznaczony przez kapitana grający zawodnik danej drużyny) oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką  lub osobę towarzyszącą drużynie przebywającą na ławce rezerwowych (np. kierownik drużyny) za podważanie decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne nie sportowe zachowanie.

2.  Zawodnik, który dopuści się nie sportowego zachowania w stosunku do współuczestników meczu, sędziego, widzów lub organizatorów zostanie ukarany (w zależności od wagi przewinienia) żółtą lub czerwoną kartką


VI. KOLEGIUM TURNIEJU


W skład Kolegium Turnieju wchodzą przedstawiciele organizatora i sędzia zawodów.

- Zbigniew Biber - koordynator turnieju
- Mariusz Busiek -koordynator turnieju

- Sędzia zawodów - Sekcja sędziowska

Do zadań Kolegium należy:

-rozpatrywanie wniosków i podań drużyn w terminie do 3 dni od ich złożenia
-bezstronne rozstrzyganie protestów, sporów wynikłych podczas rozgrywek
-opieka nad rozgrywkami (meczami)
-ocena pracy sędziów , parafowanie/potwierdzenie zgodności danych zawartych w zgłoszeniu i protokole zawodów
-współpraca z kierownikami i kapitanami drużyn
-ustalanie z sędzia wysokość kar nakładanych na zawodników i drużyny


VII. KARY KOLEGIUM TURNIEJU


1. Dla zawodnika: upomnienie lub wykluczenie od 1 meczu do końca rozgrywek.

2. Dla drużyny : punkty karne - od 1 do 5 pkt.


VIII. INNE

1. Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie obiektu sportowego (konsekwencje walkower).

2. Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje walkower).

3. W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych niniejszym regulaminem o sposobie ich rozwiązania decyduje KOLEGIUM TURNIEJU.

4. Ewentualne odwołania należy wnosić do Kolegium Turnieju w ciągu 30 minut od chwili zakończenia spotkania

Organizator zawodów zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie rozgrywek !

 
© 2019 Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna. Wszelkie prawa zastrzeżone.